Забезпечення навчального процесу у коледжі

Навчальний процес у коледжі забезпечений:

 • Освітньо-професійними програмами і освітньо-кваліфікаційними характеристиками зі спеціальностей згідно зі стандартами підготовки молодших спеціалістів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 • Навчальними планами підготовки молодших спеціалістів, які затверджені директором коледжу.

Нормативна частина навчальних планів складена відповідно вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки молодших спеціалістів, а вибіркова частина – згідно з потребами підприємств Сумського регіону, затверджена на засіданні Педагогічної ради коледжу. Всі предмети згідно з навчальними планами, забезпечені робочими навчальними програмами, методичними розробками  до практичних і лабораторних робіт, самостійної роботи студентів. Навчальні програми затверджені на засіданні методичної ради коледжу та узгоджені з відповідними кафедрами СумДУ.
Практична спрямованість навчання реалізується при виконанні лабораторних, практичних робіт, курсових та дипломних проектів.

 


 

Практичне навчання

 

Зі спеціальності 051 "Економіка" навчальним планом передбачені два види практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу у виробничих підрозділах планово-диспетчерської служби цеху, в бюро, яке займається організацією і нормуванням праці і заробітної плати на підприємствах міста і району, її мета – виконання виробничих завдань, відповідно до програми спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Виробнича практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на виробничих підприємствах міста та району, у відділах праці, планування збуту та аналізу, господарської діяльності, її мета – підготовка студентів до самостійної трудової діяльності після закінчення навчального закладу, закріплення теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку. Виробнича практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

 Зі спеціальності 072  "Фінанси, банківська справа та страхування" навчальним планом передбачені два види практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу в коледжі, її мета – закріплення теоретичних знань та практичних навичок з облікових документів навчального курсу, підготовка студентів до проходження виробничої практики. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Виробнича практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах міста та району, різних форм власності, її мета – отримання професії, закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та підготовка до складання комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності. Виробнича практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 076  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" навчальним планом передбачено проведення двох видів практик:

 

 • Навчальна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу у виробничих підрозділах планово-диспетчерської служби цеху, в бюро, яке займається організацією торгівлі, її мета – виконання виробничих завдань, відповідно до програми спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах міста та району, її мета – набуття студентами початкових практичних навичок на підприємствах торгівлі та інших підприємствах, підготовка студентів до усвідомленого вивчення дисциплін та прищеплення первинних умінь та навичок з обраної спеціальності, отримання знань про правила внутрішнього розпорядку і техніки безпеки на підприємствах торгівлі, організацію підприємств і процесів планування, комерційної діяльності, складського господарства, служби маркетингу підприємства. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" навчальними планами передбачені сім видів практик:

 

 • Навчальна практика з техніки ведення лабораторних робіт проводиться зі студентами ІІ курсу у хімічних лабораторіях коледжу, де увага приділяється лабораторним роботам, що мають практичну цінність для майбутньої спеціальності. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика з органічного синтезу проводиться зі студентами ІІІ курсу у хімічних лабораторіях коледжу і передбачає вивчення основних методів синтезу органічних речовин, що використовуються у заводській та лабораторній практиці, отримання навичок для роботи в лабораторіях підприємств і науково-дослідницьких закладах. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна ознайомча практика проводиться зі студентами ІІІ курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності і передбачає набуття знань про структуру підприємства, види продукції, яку випускає підприємство, дає загальне уявлення про обладнання, яке використовується при виготовленні основних цехів, взаємозв’язок основних та допоміжних цехів, призначення центральної заводської лабораторії та випробувальної станції, загальні правила трудового розпорядку, техніки безпеки, спецрежиму виробництва. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика з технічного аналізу і контролю виробництва проводиться зі студентами ІV курсу у лабораторіях коледжу, її мета – закріплення теоретичних знань, ознайомлення з методами перевірки якості готової продукції та сировини. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності, має на меті поглиблення теоретичних знань, набуття основних прийомів безпечного ведення роботи на конкретному робочому і практичних первинних навичок. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, що відповідають профілю спеціальності і передбачає поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок ведення роботи на конкретних робочих місцях, підвищення робітничої кваліфікації, набуття початкових навичок управління виробництвом. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Переддипломна практика проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах, в науково-дослідних інститутах, що відповідають профілю спеціальності, її мета – узагальнення та удосконалення знань і практичних навичок, що були отримані студентами під час навчання, ознайомлення на підприємстві з передовими технологіями, з організацією праці і економікою підприємства, збирання матеріалу для дипломного проекту, вивчення функціональних обов’язків майстра (бригадира, контрольного майстра, технолога відділення). Переддипломна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології" навчальними планами передбачені шість видів практик:

 

 • Навчальна слюсарна механічна практика проводиться зі студентами ІІ курсу в навчальних майстернях коледжу, її мета – набуття навичок у користуванні слюсарним інструментом, обробці методів різання, зварюванні різноманітних конструкцій. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна електромонтажна практика зі студентами ІІ курсу в електромонтажній майстерні коледжу і передбачає набуття студентами початкових навичок з монтажу та часткового ремонту електрообладнання промислових підприємств і пристроїв. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна практика одержання робітничої професії проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста, які мають відповідну матеріальну базу, її мета – оволодіння однією із робітничих професій. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Технологічна практика на виробництві проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста, які мають відповідну матеріальну базу, її мета – отримання практичних навичок зі спеціальності, ознайомлення з роботою трудових колективів, ремонт електроприладів, комутаційної апаратури. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Переддипломна практика проводиться зі студентами ІV курсу на підприємствах міста і району, які  мають відповідну матеріальну базу, її мета – удосконалення практичних знань та навичок, збір та підготовка матеріалів для дипломного проекту в умовах конкретного підприємства. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

Зі спеціальності 133  "Галузеве машинобудування" навчальним планом передбачені шість видів практик:

 

 • Навчальна слюсарна практика зі студентами ІІ курсу у навчальних майстернях, обладнаних сучасними приладами, технічними засобами навчання, необхідною технічною літературою, навчальними посібниками, організованими робочими місцями майстра та студентів, де головним завданням є надання студентам умінь і навичок з робітничої професії. Навчальна практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна механічна практика зі студентами ІІ курсу у навчальних майстернях, обладнаних сучасними приладами, технічними засобами навчання, необхідною технічною літературою, навчальними посібниками, організованими робочими місцями майстра та студентів, їх мета - надання студентам умінь і навичок з робітничої професії. Практика забезпечена технічно і методично на 100%.
 • Навчальна ознайомча практика зі студентами ІІІ курсу, яка проводиться у формі виробничих екскурсій, метою яких є ознайомлення студентів з видами та призначенням продукції, яка випускається, із загальною технологією та структурою підприємства, взаємозв’язком основних і допоміжних цехів, конструктивними особливостями та призначенням типового технологічного обладнання, організацією ремонтних робіт, з правилами техніки безпеки та охорони навколишнього середовища;
 • Навчальна практика одержання робітничої професії зі студентами ІV курсу на базових підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – отримання навичок проведення розбірки, ремонту, монтажу, перевірки, регулювання та іспитів вузлів та механізмів обладнання, агрегатів та машин середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, виготовлення пристроїв середньої складності для ремонту та збірки читання кінематичних схем та збірних креслень обладнання, яке ремонтується. Практика забезпечена технічно і методично на 100%;
 • Технологічна практика зі студентами ІV курсу проводиться на підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – отримання навичок виготовлення складних пристроїв для ремонту та монтажу, виконання такелажних робіт із застосуванням простих прийомів – транспортних механізмів та спеціальних пристроїв, складання переліків робіт при виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання.. Технологічна практика забезпечена технічно і методично на 100%;
 • Переддипломна практика зі студентами ІV курсу на базових підприємствах міста, що мають відповідну виробничу базу, її мета – виконання обов’язків помічників керівників, відповідальних дільниць, збір необхідного матеріалу для виконання дипломного проекту. Переддипломна практика забезпечена технічно і методично на 100%.

 

 Коледж здійснює навчання за денною та заочною формами.

 

Денне відділення готує спеціалістів за спеціальностями:

051 "Економіка"
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
133
"Галузеве машинобудування"
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології"
161
"Хімічні технології та інженерія"


 

Ступенева підготовка

Випускники груп коледжу, отримавши кваліфікацію молодший спеціаліст, можуть продовжити навчання в Сумському державному університеті Шосткинському інституті СумДУ на денній або заочній формах навчання без проходження зовнішнього незалежного оцінювання:

 

 • студенти спеціальностей 051 «Економіка», 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" можуть продовжити навчання – на 2 курсі денної та заочної форм навчання в ШІ СумДУ за напрямками підготовки  «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит»;

 • студенти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" можуть продовжити навчання в ШІ СумДУ – на 2 курсі денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки  «Маркетинг», «Менеджмент»;

 • студенти спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання в ШІ СумДУ за напрямком підготовки  «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»;

 • студенти спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології" можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання в ШІ СумДУ за напрямком підготовки  «Системи управління і автоматики»;

 • студенти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"  можуть продовжити навчання – на 2-3 курсах денної форми навчання  за напрямом підготовки «Інженерне матеріалознавство» та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Інженерна механіка».

 

Після закінчення ІV курсу коледжу студенти груп коледжу отримують кваліфікацію молодший спеціаліст і за наявністю сертифіката про незалежне оцінювання та договору на індивідуальну підготовку зараховуються до СумДУ на І курс відповідної спеціальності.

Випускники денного і заочного відділення коледжу можуть продовжити навчання на заочному відділенні СумДУ з ІІІ курсу без проходження незалежного оцінювання.

 

Більш детальну інфомацію за спеціальностями можна отримати на сайті Шосткинського інституту СумДУ (http://shinst.sumdu.edu.ua)


 

Підготовчі курси

Підготовка абітурієнтів до вступу в коледж здійснюються на підготовчих курсах (ліцензія серія АВ № 585995 від 27.07.2011 р.)
Підготовчі курси працюють з метою поглиблення знань учнів із загальноосвітніх предметів: української мови, математики , хімії, а також з метою підготовки до ДПА.
Під час навчання слухачі мають можливість ознайомитись з умовами вступних іспитів, формою їх проведення, вимогами до рівня знань абітурієнта та пройти практичні тести. До викладання навчальних дисциплін залучені досвідчені викладачі, які мають вищу кваліфікаційну категорію.
У коледжі здійснюється набір на шести – та одномісячні підготовчі курси.
Згідно з Положенням про підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів, абітурієнтам, які закінчили підготовчі курси коледжу, під час вступу на технічні спеціальності на основі базової загальної середньої освіти за результати підсумкової атестації додається до 2-х балів з профільного предмету.

 

Розклад підготовчих курсів

 

За додатковою інформацією звертатись
І корпус каб. 76  тел. 7-03-07


 

Навчально-виховна робота

У коледжі у відповідності з Законом України «Про вищу освіту» та Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування» діє студентське самоврядування. Студентське самоврядування на рівні коледжу представлене студентським  комітетом, Радою з профілактики правопорушень, студентським профспілковим комітетом, на рівні гуртожитку – студентською радою гуртожитку, на рівні відділення – старостатом, на рівні групи – старостою, профоргом, фізоргом, культоргом. Робота органів студентського самоврядування планується. Засідання студкому коледжу проводяться щомісячно. На засідання запрошуються старости, профгрупорги, завідувачі відділень, голова профкому студентів, заступник директора з виховної роботи. На  них обговорюється успішність студентів, поведінка, проведення заходів та інші питання життєдіяльності студентських колективів. Значна увага приділяється проведенню конкурсу  на звання «Краща група семестру». Група, яка виборола перше місце, нагороджується туристичною поїздкою. В 2010 році студенти відвідали батьківщину тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації випускника навчального закладу І.М. Кожедуба. Активну участь студенти на чолі з студкомом брали у проведенні міського свята «Ярмарок професій», у відзначенні 90-річчя з дня народження І.М. Кожедуба, у проведенні благодійної акції «Від серця до серця», «Подаруй  усмішку дітям» з відвідуванням школи-інтернату з концертом та солодкими подарунками.  
Раз на семестр проводиться круглий стіл - зустріч активу груп з адміністрацією коледжу, на якій вирішуються проблемні питання пов’язані з  навчанням, умовами проживання в гуртожитку, проведенням  вільного часу студентами та намічаються шляхи їх вирішення.
В  тісному контакті з студкомом працює профспілковий комітет студентів, який свою роботу направляє на відстоювання інтересів студентів та їх соціальний захист. Соціально незахищеним студентам надається  матеріальна допомога.  Адміністрація коледжу не проводить жодних дій щодо студентів без погодження з профкомом студентів.
Раз на місяць проводиться засідання старостату по відділеннях. На них розглядаються питання виконання графіків лабораторних та практичних робіт, курсових та дипломних проектів, успішність та відвідування занять, оформлення документації.
Старости груп кожного дня ведуть журнал відвідування занять студентів, при цьому з’ясовуються причини відсутності студентів на заняттях. Колективи груп на чолі з активом спрямовують зусилля на зменшення пропусків занять без поважних причин.
Для студентів, які приїхали на навчання в коледж з інших населених пунктів, є гуртожиток з проектною потужністю 250 ліжкомісць. Гуртожитком студенти забезпечені на 100%. Значну роль у проведенні роботи в гуртожитку відіграє студентська рада. Вона бере участь в поселенні та виселенні з нього, організовує змагання на кращу кімнату, контролює санітарний стан житлових та побутових приміщень, організовує та проводить дозвілля студентів, порушує клопотання про заохочення кращих мешканців.
Члени органів студентського самоврядування беруть участь у засіданнях педагогічної ради, зборах колективу коледжу, засіданнях стипендіальної комісії, Ради з профілактики правопорушень.

Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба, окрім усіх необхідних складових, для здобуття базової вищої освіти має розвинену соціальну інфраструктуру для студентів та співробітників.
Для студентів, які приїхали на навчання в коледж з інших населених пунктів, є гуртожиток з проектною потужністю 250 ліжкомісць. На сьогоднішній день гуртожитком студенти забезпечені на 100%. У гуртожитку проживають 65 студентів коледжу. Для них створені всі необхідні  умови: закінчено ремонт приміщень загального користування, на кожному поверсі є  2 кухні, обладнані кімнати самопідготовки, гігієни жінки, душові, приміщення для відпочинку. У кімнатах проживає  2-3 студенти. Гуртожиток знаходиться на території коледжу, тому його мешканці користуються спортивною базою, послугами студентського клубу та бібліотеки. Крім того, раз на тиждень тут працює співробітник бібліотеки, який забезпечує студентів літературою.
Належна увага в коледжі приділяється фізичному вихованню, здоровому способу життя, дозвіллю студентів. До створеного на базі коледжу спортивного клубу «Олімп» входить зала з тренажерами (325 кв. м.), ігрова зала (684  кв. м.) спортивний майданчик з гімнастичним обладнанням та з полем для гри в міні-футбол, спортивний комплекс «Свема» із спортивною залою, футбольним полем, біговими доріжками та іншою інфраструктурою. Працюють секції баскетболу, волейболу, легкої атлетики, міні-футболу, настільного тенісу, фітнесу, атлетичної гімнастики, групи здоров’я для студентів та працівників коледжу. У спортивних секціях займаються близько 25% студентів. Традиційним стало проведення спортивного свята «День здоров’я» на базі спортивного комплексу «Свема» з 100% охопленням всіх навчальних  груп коледжу. За наслідками роботи  з фізичного виховання та спорту у 2009-2010 навчальному році  коледж  нагороджений  Грамотою управління освіти  і науки Сумської облдержадміністрації за перше місце в обласному  огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту серед ВНЗ I-II рівнів акредитації.
У вільний час студенти займаються в гуртках студентського клубу: народному хореографічному колективі «Світанок», народному колективі естрадних мініатюр «Спецсміх», вокальному ансамблі «Сузір’я», у групі акробатики. Впродовж останніх років «Світанок» постійно виборює перше місце в обласному фестивалі «Студентська весна», посідає призові місця в республіканських та міжнародних фестивалях і конкурсах: «Слов’янський кубок», «Усі ми діти твої, Україно», «Алупка скликає друзів» та інших. Народний колектив естрадних мініатюр «Спецсміх» бере активну участь у міських концертах, є призером та лауреатом обласного конкурсу «Студентська весна», користується популярністю серед викладачів та студентів. Вокальний ансамбль «Сузір’я» - постійний учасник та призер багатьох міських, обласних та республіканських конкурсів: «Пісенний зорепад», «Кролевецькі рушники», «Студентська весна» та інших. Неодноразово виступав перед глядачами Ямпільського, Новгород-Сіверського, Середино-Будського, Кролевецького, Шосткинського районів.
Двічі за семестр відбувається зустріч адміністрації коледжу з активом студентів. На цих зустрічах вирішуються питання, пов’язані з поліпшенням організації навчально-виховного процесу, створенню нормальних соціально-побутових умов у гуртожитку, проведенням вільного часу студентів.
На базі їдальні працює буфет на 240 місць.
У навчальному закладі працює практичний психолог. Пріоритетними напрямками роботи якого є:
- забезпечення індивідуального підходу до кожного студента на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- сприяння повноцінній адаптації студентів-першокурсників;
- сприяння повноцінному особистому розвитку.
Реалізація цих напрямків здійснюється шляхом проведення анкетування та тестування; індивідуального та групового консультування з питань саморозвитку, самоаналізу, подолання стресу та особистих проблем студентства, просвітницької роботи серед викладачів щодо студентів різного віку та психолого-педагогічних методів роботи з ними, корекційних і  тренінгових занять, спрямованих на адаптацію студентів-першокурсників до нових умов навчання, набуття комунікативних навичок та особистісної цілеспрямованості.
Щорічно проводиться медичний огляд студентів. За результатами профілактичного медогляду у жовтні 2010 року з оглянутих 540 студентів:
422 стоять на диспансерному обліку;
62 віднесено за станом здоров’я до спецмедгрупи;
7 звільнено від занять з фізичного виховання.
Згідно з графіком у коледжі проводиться санація ротової порожнини студентів. Для цього обладнано кабінет з двома стоматологічними кріслами. Щоденно працює медичний кабінет.
З 20.01.2010 року у навчальному закладі створена служба практичного психолога. Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби закладу є:

 • забезпечення індивідуального підходу до кожного студента на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • сприяння повноцінній адаптації студентів-першокурсників;
 • сприяння повноцінному особистісному розвитку;
 • гуманізація та демократизація освіти.

 

        Підготовка абітурієнтів до вступу в коледж здійснюються на підготовчих курсах (ліцензія серія АВ № 585995 від 27.07.2011 р.)
Підготовчі курси працюють з метою поглиблення знань учнів із загальноосвітніх предметів: української мови, математики , хімії, а також з метою підготовки до ДПА.
Під час навчання слухачі мають можливість ознайомитись з умовами вступних іспитів, формою їх проведення, вимогами до рівня знань абітурієнта та пройти практичні тести. До викладання навчальних дисциплін залучені досвідчені викладачі, які мають вищу кваліфікаційну категорію.
У коледжі здійснюється набір на шести – та одномісячні підготовчі курси.
         Згідно з Положенням про підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів, абітурієнтам, які закінчили підготовчі курси коледжу, під час вступу на технічні спеціальності на основі базової загальної середньої освіти за результати підсумкової атестації додається до 2-х балів з профільного предмету.

Розклад підготовчих курсів Завантажити

За додатковою інформацією звертатись
І корпус каб. 76
тел. 7-03-07

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА В ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА ШІ СУМДУ

 

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін навчання,
Кваліфікація
(денна форма навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

25

 2 роки 10 місяців
Кваліфікація молодший спеціаліст-економіст.

07 Управління та  адміністрування

071  Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська справа та страхування
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25


25


30

 2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-товарознавець-комерсант.

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

80

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-технік-технолог та технік- механік

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

30

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста - технік-електрик.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

30

3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста -  технік-электромеханік

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

55

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація молодшого спеціаліста, технік - технолог.

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту
 Сумського державного університету
в 2016 році


Провадження освітньої діяльності у Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету (далі – коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015 р.).
Правила прийому розроблені приймальною комісією коледжу  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

І. Загальні положення

  1. Коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2 До коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи,  яким надано статус  закордонного українця і  які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Прийом до коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється на конкурсній основі  незалежно від  джерел фінансування навчання.
1.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів даржавного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658.
1.4  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Усі вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями в кімнатах на два або три  місця.
1.5 Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Детальніше...

Зміни до правил прийому ...

Вступна кампанія

Перелік конкурсних предметів для вступу у 2018 році на основі повної загальної середньої освіти
Обсяги державного замовлення затверджені
Обсяги державного замовлення та квоти
Кількість вакантних місць державного замовлння на базі 11 класів та квоти
Ліцензія впровадження освітньої діяльності головного ВНЗ
Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час вступної кампанії
Вартість навчання

Розклад екзаменів для вступників на базі 9 класів, 11 класів та ОКР Кваліфікованого робітника

Програма для вступу з математики:

- на базі 9 класів
- на базі 11 класів

Програма для вступу з Української мови:
-на базі 9 класів
-
на базі 11 класів

Програма фахових випробувань зі спеціальності:
- Економіка
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Фінанси,банківська справа та страхування
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Хімічні технології та інженерія

Результати вступних екзаменів на основі ОКР  "Кваліфікований  робітник" Перегляд

Рейтинговий список вступників
- на базі 9 класів
- на базі 11 класів
- на базі ОКР "Кваліфікований робітник"

Список зарахованих вступників на денну форму навчання
- на базі 9 класів
- на базі 9 класів (повна оплата)

- на базі 11 класів (повна оплата)

Телефони приймальної комісії:
Голова приймальної комісії - (05449) 6-23-44
Відповідальний секретар приймальної комісії - (05449) 4-67-13
Приймальна комісія - (05449) 7-03-07


 

Робота приймальної комісії

Прийом документів проводиться згідно з правилами прийому

Зміни до правил прийому

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію  

Вступники подають:

 

Заяву про вступ до коледжу;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або копії;
 • сертифікат  (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
 • 6 шт. кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.