Підготовка абітурієнтів до вступу в коледж здійснюються на підготовчих курсах (ліцензія серія АВ № 585995 від 27.07.2011 р.)
Підготовчі курси працюють з метою поглиблення знань учнів із загальноосвітніх предметів: української мови, математики , хімії, а також з метою підготовки до ДПА.
Під час навчання слухачі мають можливість ознайомитись з умовами вступних іспитів, формою їх проведення, вимогами до рівня знань абітурієнта та пройти практичні тести. До викладання навчальних дисциплін залучені досвідчені викладачі, які мають вищу кваліфікаційну категорію.
У коледжі здійснюється набір на шести – та одномісячні підготовчі курси.
         Згідно з Положенням про підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів, абітурієнтам, які закінчили підготовчі курси коледжу, під час вступу на технічні спеціальності на основі базової загальної середньої освіти за результати підсумкової атестації додається до 2-х балів з профільного предмету.

Розклад підготовчих курсів Завантажити

За додатковою інформацією звертатись
І корпус каб. 76
тел. 7-03-07

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА В ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА ШІ СУМДУ

 

Шифр та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін навчання,
Кваліфікація
(денна форма навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

25

 2 роки 10 місяців
Кваліфікація молодший спеціаліст-економіст.

07 Управління та  адміністрування

071  Облік і оподаткування

072  Фінанси, банківська справа та страхування
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25


25


30

 2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер.
2 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-товарознавець-комерсант.

13 Механічна інженерія

133  Галузеве машинобудування

80

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодший спеціаліст-технік-технолог та технік- механік

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

30

 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста - технік-електрик.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

30

3 роки 10 місяців.
Кваліфікація молодшого спеціаліста -  технік-электромеханік

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

55

Термін навчання 3 роки 10 місяців. Кваліфікація молодшого спеціаліста, технік - технолог.

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту
 Сумського державного університету
в 2016 році


Провадження освітньої діяльності у Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету (далі – коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015 р.).
Правила прийому розроблені приймальною комісією коледжу  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

І. Загальні положення

    1. Коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2 До коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи,  яким надано статус  закордонного українця і  які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Прийом до коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється на конкурсній основі  незалежно від  джерел фінансування навчання.
1.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів даржавного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658.
1.4  Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Усі вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями в кімнатах на два або три  місця.
1.5 Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Детальніше...

Зміни до правил прийому ...

Вступна кампанія

Перелік конкурсних предметів для вступу у 2018 році на основі повної загальної середньої освіти
Обсяги державного замовлення затверджені
Обсяги державного замовлення
та квоти
Кількість вакантних місць державного замовлння на базі 11 класів та квоти
Ліцензія впровадження освітньої діяльності головного ВНЗ
Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час вступної кампанії
Вартість навчання

Розклад екзаменів для вступників на базі 9 класів, 11 класів та ОКР Кваліфікованого робітника

Програма для вступу з математики:

- на базі 9 класів
- на базі 11 класів

Програма для вступу з Української мови:
-на базі 9 класів
-
на базі 11 класів

Програма фахових випробувань зі спеціальності:
- Економіка
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Фінанси,банківська справа та страхування
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Хімічні технології та інженерія

Результати вступних екзаменів на основі ОКР  "Кваліфікований  робітник" Перегляд

Рейтинговий список вступників
- на базі 9 класів
- на базі 11 класів
- на базі ОКР "Кваліфікований робітник"

Список зарахованих вступників на денну форму навчання
- на базі 9 класів
- на базі 9 класів (повна оплата)
- на базі 11 класів (повна оплата)

Телефони приймальної комісії:
Голова приймальної комісії - (05449) 6-23-44
Відповідальний секретар приймальної комісії - (05449) 4-67-13
Приймальна комісія - (05449) 7-03-07


 

Робота приймальної комісії

Прийом документів проводиться згідно з правилами прийому

Зміни до правил прийому

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію  

Вступники подають:

 

Заяву про вступ до коледжу;

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку;
  • свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або копії;
  • сертифікат  (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  • 6 шт. кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.