Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1804)  почала своє існування з 1989 року у складі циклової комісії електротехнічних дисциплін.  У 1993 році був здійснений перший випуск фахівців. Біля витоків цієї спеціальності стояли такі викладачі: Нагорна Зінаїда Матвіївна, Козлов Борис Іванович, Шарапов Андрій Михайлович, Карпенко Михайло Тимофійович та інші.

Навчальний процес проводився за денною формою навчання. Останнім часом  коледж  готує  фахівців  за  денною  формою  навчання  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на базі загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. За даний період випущено більше ніж 800 спеціалістів  даної спеціальності, які працюють на підприємствах міста Шостка, підприємствах Сумської, Чернігівської областях  та інших регіонів України.

Виконання будь-якого технологічного процесу неможливо без різних видів енергії. Головним видом енергії у всіх областях людської діяльності, завдяки своїй універсальності стала електрична. Для її використання людством побудовано безліч машин, пристроїв і механізмів. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - сучасна спеціальність, фахівці якої досконало володіють знаннями з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетиці, електропостачання, електричних станцій і підстанцій. Інженер-електрик може займатися проектуванням, налагодженням, монтажем, експлуатацією промислового електрообладнання та електронних систем управління.

Це одна з найбільш універсальних і поширених спеціальностей. Виконання будь-якого технологічного процесу неможливо без різних видів енергії. Головним видом енергії у всіх областях людської діяльності, завдяки своїй універсальності стала електрична. Для її використання людством побудовано безліч машин, пристроїв і механізмів.

Молодший спеціаліст технік – електрик  призначається для роботи на підприємствах з монтажу, обслуговування  та експлуатації електрообладнання і систем електроустаткування, а також у інших виробництвах і сферах народного господарства та інших форм власності.

На сучасному етапі розвитку виробництва, електрофікації виробництва  відводиться велика роль. Молодший спеціаліст технік – електрик повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, знати призначення, конструкцію, принцип роботи сучасного електрообладнання і систем електроустаткування, вміти їх використовувати, виконувати норми безпеки. На сучасному етапі знайшла широке застосування  мікропроцесорна техніка, контролери, регулятори, індикатори, електро – комутаційне обладнання та комп’ютерні  технології. Щоб правильно використовувати сучасні засоби, електрообладнання та системи електроустаткування, молодший спеціаліст технік – електрик повинен мати високі теоретичні знання та практичне уміння, які він отримує під час навчання за даною спеціальністю.

Молодший спеціаліст повинен мати  організаційні здібності , вміти             користуватися технічною та довідковою літературою, слідкувати за розвитком науково-технічного прогресу у галузі виробництва сучасних засобів, електрообладнання та систем електроустаткування. Всі ці навики студенти отримують упродовж навчання за даною  спеціальністю.

Висока якість навчання забезпечується розвиненою інфраструктурою навчального процесу, добре обладнаними аудиторіями, кабінетами та лабораторіями, сучасною інформаційною базою, комп’ютерними мережами, сучасним бібліотечним фондом навчальної, наукової та довідкової  літератури, у т.ч. електронними підручниками та навчальною – методичною літературою.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методикам, у кабінетах і лабораторіях оснащених технічними засобами навчання, необхідною нормативною та технічною документацією, комп’ютерною технікою. Лабораторії оснащені сучасними засобами, електрообладнанням , електроустаткування та мікропроцесорною технікою.

Фахову підготовку молодших спеціалістів  зі спеціальністю:  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснює циклова комісія електричної інженерії, яку очолює викладач першої категорії Гапон Вадим Едуардович. Він має відповідну фахову освіту – кваліфікацію інженера-електрика (педагогічний стаж – 14 років). У цикловій комісії працюють 6 викладачів, з яких 4 особи – першої категорії і 2 особі – спеціалісти. Усі викладачі, які працюють на даній спеціальності, мають освіту, яка відповідає дисциплінам навчальної спеціальності.

Всі навчальні кабінети, лабораторії та комп’ютерні класи мають необхідне методичне забезпечення, оснащені технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, приладами і обладнанням для проведення лабораторних та практичних робіт, передбачених навчальними програмами. Кабінети і лабораторії оснащені сучасними персональними ЕОМ, об’єднаними у локальну мережу з виходом до мережі Інтернет. Є три комп’ютерні класи. Робота циклової комісії забезпечена комп’ютерною технікою.

Лабораторні та практичні заняття проводяться в лабораторіях: електротехніки та електричних вимірювань, основ електротехніки, електроніки та мікропроцесорної схемотехніки, автоматизованого електроприводу та електричних машин, електробезпеки, електроустаткування та монтажу, електропостачання та наладки, загальної хімії, комп’ютерних класах, електромонтажній, механічній та слюсарній майстернях.

Лабораторії, кабінети, комп’ютерні класи, мають відповідний технічний стан та обладнання згідно зі спеціальністю і відповідають вимогам навчального плану і програмам дисципліни. Для проведення цих занять викладачами розроблені методичні вказівки до виконання кожної роботи.

Викладачі циклової комісії впроваджують в навчальний процес сучасні прогресивні методи навчання з метою досягнення якісного забезпечення змістової бази кожної дисципліни, яка закріплена за цикловою комісією. Викладачі застосовують сучасні методи навчання: ситуаційні вправи, ділові ігри, комп’ютерне тестування, інтегровані заняття тощо.

У процесі навчання студенти виконують курсові проекти з предмета: "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд" та курсову роботу з предмета "Економіка та організація електротехнічної служби підприємств".  Тематика  курсових та дипломних проектів відповідає напрямку підготовки спеціалістів передбачає елементи творчої роботи студентів відповідно до конкретних умов існуючих виробництв.

Основними профілюючими дисциплінами спеціальності є такі:"Електричні машини", "Електричні апарати", "Основи промислової електроніки та мікроелектроніки", "Системи керування електричним приводом", "Налагоджування електроустаткування", Електричні вимірювання", "Основи електроприводу", "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", "Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд", "Електробезпека", "Автоматика", "Економіка та організація електротехнічної служби підприємств". Навчальним планом передбачені такі види навчальних практик: у навчальних виробничих майстернях та лабораторіях, виробнича (оволодіння робочою професією), технологічна, переддипломна. Базою навчальних практик є підприємства міста Шостка та Сумської області.

Навчання здійснюється за навчальним планом з терміном навчання 3 роки – на базі 11 класів; 4 роки – на базі 9 класів.

Випускники, які навчались за цією спеціальністю, працюють на підприємствах міста Шостка і в різних галузях промисловості. Більшість випускників спеціальності (50-60%) продовжують навчання у вищих навчальних закладах України. Більша частина випускників з спеціальності навчається у Шосткинському інституті Сумського державного університету, решта в інших навчальних закладах України.